Chứng Đạo Ca – Thích Từ Thông – Như Huyễn Thiền Sư

Thừa: có nghĩa là cổ xe, là phương tiện đưa người tu học đi đến đích.

Nhân thừa: tu ngũ giới ưu bà tắc, ưu bà di, phù hợp cho Phật tử tại gia.

Giới: có nghĩa là “biệt biệt giải thoát”

Không giết người

Không trộm cắp

Không tà dâm

Không nói dối

Không dùng chất kích thích

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *